Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikte termen

1. Inspectieregister: de website www.inspectieregister.nl
2. Ster: het symbool van de belofte van een inspectiebedrijf om de tool die samenhangt met die ster te gebruiken
3. Vulling van de sterren: de mate waarin de klant van mening is dat de tool die samenhangt met die ster gebruikt is
4. Aanvrager: een inspectiebedrijf dat opname of verwijdering van sterren aanvraagt bij Elektroraad
5. Inspectiebedrijf: een inspectiebedrijf dat is opgenomen in het inspectieregister
6. Klant: een klant van een inspectiebedrijf binnen de context van het inspectieregister
7. Elektroraad: Elektroraad Opleidingen B.V. of Elektroraad Expertise B.V.

 
De aanvraag en toekenning van sterren

8. De aanvrager vraagt zelf sterren aan en verzoekt zelf om sterren te verwijderen. Aanvraag van een ster impliceert een belofte aan de klant om de tools die samenhangt met een ster te gebruiken zoals bedoeld door Elektroraad.
9. De volgende sterren zullen worden toegekend zonder voorafgaande controle door Elektroraad:
          a. inspectiemethode
          b. risicoclassificatie
          c. bindend advies
10. De volgende sterren zullen pas worden toegekend als door Elektroraad is vastgesteld dat de aanvrager op een legale wijze toegang heeft tot de tool:
          a. inspectieovereenkomst
          b. onderbouwing gebreken
          c. handelend optreden
11. Elektroraad heeft het recht om de toekenning van één of meer sterren te weigeren. Bij weigering van een ster geeft Elektroraad de reden op van die weigering.
12. Bij een aanvraag voor opname in het inspectieregister geeft de aanvrager toestemming aan Elektroraad om de door hem, in het aanvraagformulier onder “inspectiebedrijf” ter beschikking gestelde gegevens, te publiceren op het inspectieregister.
 

De belofte van het inspectiebedrijf

13. Het inspectiebedrijf gebruikt de tools die door de sterren die hem zijn toegekend bij alle inspecties voor klanten die aangeven hebben gebruik te maken van het inspectieregister. Of een klant gebruik maakt van het inspectieregister kan:
          a. eenzijdig worden bepaald door de klant, en
          b. door de partijen in de inspectieovereenkomst worden opgenomen.
14. Na volledige afronden van een inspectie stuurt het inspectiebedrijf maximaal één beoordelingsaanvraag (een link) naar zijn klant om een beoordeling te geven. Als een inspectie langer dan twaalf maanden duurt, mag per jaar een link worden gestuurd.
 

De beoordeling van klanten van het inspectiebedrijf

15. De vullingsgraad van de sterren wordt bepaald door de gemiddelde beoordeling van de klanten van het inspectiebedrijf. Elektroraad oefent in beginsel geen invloed uit op deze score.
16. Als er een redelijk vermoeden is dat een klantbeoordeling niet rechtvaardig tot stand is gekomen, kan Elektroraad besluiten om een beoordeling te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien:
          a. het inspectiebedrijf en klant gezamenlijke afspraken maken over de beoordeling
          b. het inspectiebedrijf selectief een beoordeling aan klanten vraagt
17. Als het inspectiebedrijf een redelijk vermoeden heeft dat een beoordeling door een klant geen recht doet aan de prestatie, kan het inspectiebedrijf Elektroraad verzoeken de beoordeling te verwijderen. Elektroraad zal pas overgaan tot verwijdering als de klant hierover gehoord is. Als ook Elektroraad van mening is dat de beoordeling geen recht doet aan de prestatie van het inspectiebedrijf, zal de beoordeling worden verwijderd. De klant zal hiervan, met redenen omkleed, in kennis worden gesteld.
18. Als een klant geen mogelijkheid krijgt van het inspectiebedrijf om een beoordeling te geven, kan die klant Elektroraad een link vragen zodat alsnog een beoordeling gegeven kan worden. Elektroraad zal deze link sturen als vastgesteld kan worden dat er door het inspectiebedrijf inderdaad geïnspecteerd is bij de klant die de link aangevraagd heeft. Elektroraad stelt het inspectiebedrijf daarvan in kennis.
19. Bij onrechtmatig gebruik van het inspectieregister kan Elektroraad gebruik maken van het recht om een inspectiebedrijf te verwijderen uit het inspectieregister. Elektroraad zal het inspectiebedrijf hiervan ter stond en omkleed met redenen in kennis stellen van het royement.
 

De rol van Elektroraad

20. Elektroraad onderhoudt de website en spant zich in voor een zo groot mogelijke beschikbaarheid.
21. Elektroraad spant zich in voor de kwaliteitsbewaking van de tools die gerelateerd zijn aan de sterren van het inspectieregister. 
22. Elektroraad controleert of de aanvrager van de sterren zoals beschreven in 3. een rechtmatige gebruiker is van de tools die aan die sterren zijn gerelateerd.
23. Een klant kan een verzoek doen aan Elektroraad om een beoordelingsvoorstel te maken waaruit blijkt in hoeverre het inspectiebedrijf zich aan zijn belofte heeft gehouden. Het beoordelingsvoorstel wordt pas verwerkt in het inspectieregister als de klant het voorstel goed bevonden heeft.
24. Als Elektroraad wordt gevraagd om een beoordelingsvoorstel te doen, stelt de klant het inspectierapport in kwestie ter beschikking aan Elektroraad.
25. Elektroraad zorgt voor geheimhouding van de aan haar beschikbaar gestelde informatie.
 

Ster: inspectiemethode

26. Als de ster ‘inspectiemethode’ is toegekend, belooft het inspectiebedrijf bij de bepaling van de inspectiemethode gebruik te maken van het beslissingsmodel van Elektroraad. Met dit model, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een team van deskundigen van Elektroraad, kan bepaald worden welke norm het beste past bij de inspectie.
27. Aan het gebruik van het beslissingsmodel zijn geen kosten verbonden.
 

Ster: inspectieovereenkomst

28. Als de ster ‘inspectieovereenkomst’ is toegekend, belooft het inspectiebedrijf bij de opstelling van de inspectieovereenkomst gebruik te maken van de overeenkomstgenerator. Met deze website waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een bedrijfsjurist van Elektroraad, kan een verantwoorde inspectieovereenkomst worden gemaakt die zowel de belangen van de klant als het inspectiebedrijf optimaal behartigt.
29. Na aanvinken van de zaken die relevant zijn voor de inspectie in de overeenkomstgenerator, wordt een overeenkomst met voorwaarden gegenereerd die recht doet aan de belangen van beide partijen.
30. Aan het gebruik van de overeenkomstgenerator zijn abonnementskosten verbonden. Een ster wordt alleen toegekend als en zolang de abonnementskosten zijn voldaan.

 

Ster: risicoclassificatie

31. Als de ster ‘risicoclassificatie’ is toegekend, belooft het inspectiebedrijf bij het classificeren van gevonden gebreken gebruik te maken van het ERC. Met deze website, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een expertteam van Elektroraad, kan een verantwoorde inschatting van het risico dat gepaard gaat met het gevonden gebrek worden gemaakt.
32. Aan het gebruik van ERC zijn geen kosten verbonden.

 
Ster: onderbouwing gebreken

33. Als de ster ‘onderbouwing gebreken’ is toegekend, belooft het inspectiebedrijf bij het onderbouwen van gevonden gebreken gebruik te maken van ERC-premium. Met deze website, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een expertteam van Elektroraad, kan effectief en efficiënt bepaald worden met welk bepaling(en) strijdigheid is ontstaan door het gebrek.
34. Aan het gebruik van ERC-premium zijn abonnementskosten verbonden. Een ster wordt alleen toegekend als en zolang de abonnementskosten zijn voldaan.
 

Ster: handelend optreden

35. Als de ster ‘handelend optreden’ is toegekend, belooft het inspectiebedrijf bij het adviseren van de klant gebruik te maken van ERC-premium. Met deze website, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een expertteam van Elektroraad, kan bepaald worden welke meldingen aan de klant adequaat zijn en welke handelingen de klant zou moeten (laten) doen om aansprakelijkheid te voorkomen.
36. Aan het gebruik van ERC-premium zijn abonnementskosten verbonden. Een ster wordt alleen toegekend als en zolang de abonnementskosten zijn voldaan.
 

Ster: bindend advies

37. Als de ster ‘Bindend advies’ is toegekend, geeft het inspectiebedrijf de klant het recht om Elektroraad in te roepen als bindend adviseur in geschilbeslechting. De klant hoeft geen gebruik te maken van dit recht.
38. Een klant kan om een bindend advies van Elektroraad vragen indien hij het vermoeden heeft dat het inspectiebedrijf zijn belang onvoldoende heeft gediend, zoals in de volgende gevallen:
          a. het inspectiebedrijf heeft zich niet gehouden aan de beloften waarvan de toegekende sterren symbool staan, en verwijt het inspectiebedrijf wanprestatie.
          b. het inspectiebedrijf heeft meer afgekeurd dan op grond van de toepasselijke normen in redelijkheid geëist kon worden.
          c. het inspectiebedrijf heeft een onvoldoende deskundige inspecteur ingezet tijdens de inspectie.
40. Elektroraad benoemt de deskundigen die het bindend advies geven. Voor het bindend advies, afhankelijk van de sterren van het inspectiebedrijf, zijn de volgende documenten nodig:
          a. de inspectieovereenkomst (met eventuele bijlagen)
          b. het inspectierapport (met eventuele bijlagen)
          c. overige stukken die van belang zijn om een volledig en juist oordeel te kunnen vormen.
Door het aanvragen van de ster ‘bindend advies’ verleent het inspectiebedrijf de klant toestemming om deze stukken ter inzage aan Elektroraad te geven.
41. De bindend adviseurs stellen een advies op waarin de bevingen van hun onderzoek staan. In het advies staat in elk geval:
          a. of de klacht van de klant ontvankelijk is
          b. of het inspectiebedrijf de klacht verweten kan worden
          c. of er sprake is van wanprestatie
42. De kosten voor het bindend advies worden naar rato van verwijtbaarheid verdeeld. De totale kosten worden door Elektroraad van tevoren begroot en opgegeven.
43. Als de klant in het gelijk wordt gesteld, een en ander te beoordelen door de bindend adviseurs, zullen de adviseurs vaststellen hoe het inspectiebedrijf alsnog tot nakoming van de inspectieovereenkomst moet komen.
44. Partijen leggen zich neer bij het advies.
45. Elektroraad is gehouden tot geheimhouding over de bindend adviesprocedure.
 

Algemeen

46. Elektroraad is eigenaar van de gegevens die in het inspectieregister staan.
47. Elektroraad behoudt zich het recht voor om:
          a. de gebruiksvoorwaarden te wijzigen;
          b. het inspectieregister aan te passen en uit te breiden;
          c. het inspectieregister op te heffen;
          d. beoordelingen te verwijderen.