Waar staat een ster voor?

De ster inspectiemethode staat voor:
de belofte van het inspectiebedrijf om de juiste inspectiemethode te hanteren bij de inspectie. Hiervoor is het beslismodel van Elektroraad ontwikkeld. Met dit model, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een arbitrageteam van Elektroraad, kan bepaald worden welke norm het beste past bij de inspectie. Aan het gebruik van het beslissingsmodel zijn geen kosten verbonden.

 

De ster inspectieovereenkomst staat voor:
de belofte van het inspectiebedrijf om bij de opstelling van de inspectieovereenkomst gebruik te maken van de overeenkomstgenerator. Met deze website waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een bedrijfsjurist van Elektroraad, kan een verantwoorde inspectieovereenkomst worden gemaakt die zowel de belangen van de klant als het inspectiebedrijf optimaal behartigt.

 

De ster risicoclassificatie staat voor:
de belofte van het inspectiebedrijf om bij het classificeren van gevonden gebreken gebruik te maken van het ERC. Met deze website, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een expertteam van Elektroraad, kan een verantwoorde inschatting van het risico dat gepaard gaat met het gevonden gebrek worden gemaakt. Aan het gebruik van ERC zijn geen kosten verbonden.

 

De ster onderbouwing gebreken staat voor:
de belofte van het inspectiebedrijf om bij het onderbouwen van gevonden gebreken gebruik te maken van ERC-premium. Met deze website, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een expertteam van Elektroraad, kan effectief en efficiënt bepaald worden met welk bepaling(en) strijdigheid is ontstaan door het gebrek.

 

De ster handelend optreden staat voor:
de belofte van het inspectiebedrijf om bij het adviseren van de klant gebruik te maken van ERC-premium. Met deze website, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een expertteam van Elektroraad, kan bepaald worden welke meldingen aan de klant adequaat zijn en welke handelingen de klant zou moeten (laten) doen om aansprakelijkheid te voorkomen.

 

De ster bindend advies staat voor:
de belofte van het inspectiebedrijf om de klant te wijzen op zijn recht om Elektroraad in te roepen als bindend adviseur in geschilbeslechting. De klant hoeft geen gebruik te maken van dit recht.
Het geschil wordt beslecht door middel van bindend advies als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 BW met inachtneming van het volgende:
•    het bindend advies volgt na het horen van partijen door de adviseur op een door partijen aan te wijzen plaats in Nederland; 
•    de taal van het advies is Nederlands; 
•    de informatie-uitwisseling betrekking hebbend op het advies is vertrouwelijk en partijen alsmede alle direct of indirect betrokken personen zijn gehouden tot geheimhouding, behoudens indien en voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet; 
•    de uitspraak mag niet (geanonimiseerd) worden gepubliceerd; 
•    de bindend adviesprocedure wordt beheerst door het Nederlandse recht.